egulamin Klubu #GYMLublin WSTĘP Osoba korzystająca z usług oferowanych przez kluby #GYM Lublin (Członek Klubu), zawiera Umowę na korzystanie z fitness klubu (dalej „Umowa”) z: a) #GYM Lublin AKMA Karolina Drozd ul.Jantarowa 24/37 20-582 Lublin DEFINICJE 1) Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie: a) #GYM Lublin - firma (o której mowa we wstępie powyżej) z którą Członek Klubu zawiera Umowę. b) Członek Klubu- osoba korzystająca z usług oferowanych przez #GYM Lublin, która spełniła warunki określone w punkcie 2 poniżej; c) Klub – lokalizacja wybrana przez klienta w systemie online przy zakupie Karnetu; d) Strefa Klienta - strefa dostępna dla klienta po zalogowaniu się do indywidualnego profilu korzystając ze strony www.gymlublin.pl ​umożliwiająca zamrażanie, odmrażanie, anulowanie członkostwa, dostęp do faktur oraz wszelkich informacji na temat członkostwa oraz zakupionych usług; e) Kiosk - urządzenie znajdujące się w lobby Klubu pozwalające na dokończenie procesu rejestracji członka, zakup członkostwa, wydrukowanie niezbędnych zgód; f) Zamrożenie Członkostwa - czynność dokonana przez Członka Klubu pozwalająca na utrzymanie członkostwa w mocy, wyznaczająca niższy poziom opłaty członkowskiej, jednak uniemożliwiająca wstęp do Klubu/Klubów; g) Opłata członkowska - opłata umożliwiająca korzystanie z usług oferowanych przez Klub; h) Opłata wpisowa - opłata, która może zostać naliczona w związku z uzyskaniem Statusu Członka Klubu; i) Opłata za zamrożenie członkostwa - kolejna opłata przypadająca po dacie zamrożenia członkostwa o obniżonej wartości z uwagi na zablokowanie możliwości wstępu do Klubu, niemniej jednak pozwalająca utrzymać członkostwo w mocy; j) Dzień płatności - za dzień płatności uznaje się dzień: i) otwarcia Klubu dla klientów w przypadku klientów, którzy wykupili członkostwo przed otwarciem Klubu, ii) przystąpienia członka do Klubu lub wybranej przez niego innej daty rozpoczęcia członkostwa w przypadku jego opóźnienia, lub iii) dzień odmrożenia członkostwa w przypadku jego wcześniejszego zamrożenia; k) Dzień Otwarcia dla klientów - dzień, w którym klienci posiadający aktywny status członka mogą w pełni po raz pierwszy skorzystać z usług Klubu; l) Dni Otwarte - dni, w których dostęp do Klubu w celu obejrzenia go i zapoznania się z ofertą będą miały wszystkie zainteresowane osoby, zarówno posiadające status członka, jak i nieposiadające takiego statusu m) Karnety – wszystkie karnety z oferty #GYM Lublin dostępnej na stronie ​www.gymlublin.pl. ​#GYM Lublin zastrzega sobie możliwość ograniczeń ilościowych dostępnych Karnetów; n) Umowa - umowa o umożliwienie korzystania z usług Klubu wyłącznie przez klientów zawarta na okres długości wybranego Karnetu lub na czas nieokreślony; o) Okres rozliczeniowy – okres 30 dni, wyznaczony na potrzeby dokonywania rozliczeń pomiędzy klientami a #GYM Lublin z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usług, rozpoczynający się z dniem aktywacji; CZŁONKOSTWO 2) Status Członka Klubu #GYM Lublin uzyskuje się po spełnieniu poniższych warunków: a) rejestracja on-line w Strefie Klienta na stronie ​www.gymlublin.pl; b) uiszczenie Opłaty członkowskiej i w określonych przypadkach również Opłaty wpisowej; c) w przypadku osób małoletnich powyżej 16 roku życia wyrażenie pisemnej zgody opiekunów prawnych na zakup członkostwa i korzystanie z usług oferowanych przez Klub przez osoby małoletnie powyżej 16 roku życia. 3) Dostęp do Klubu oraz prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub uzyskuje Członek Klubu po: a) pozostawieniu przy pierwszej wizycie w Klubie odcisku palca (system wyznacza charakterystyczne punkty linii papilarnych, łączy je liniami i tym sposobem tworzy mapę odcisku palca, następnie system łączy osobę zarejestrowaną z danym odciskiem palca przy czym system nie jest w stanie odwrócić procesu zapisu, aby ponownie uzyskać odcisk palca, system zapamiętuje jedynie obraz, mapę, nierealny odcisk, system binarny nie pozwala na użycie danych przez niepowołane osoby, czy chociażby takie instytucje jak policja), z zastrzeżeniem iż przy zakupie Karnetu, który uprawnia do korzystania z większej liczby Klubów, Członek Klubu jest zobowiązany do pozostawienia odcisku palca podczas pierwszej wizyty w jednym z Klubów wybranych w procesie zakupu Karnetu uprawniającego do korzystania z większej ilości Klubów; b) upływie terminu do odstąpienia od Umowy wskazanego w pkt 28 Regulaminu, chyba że klient złożył oświadczenie z żądaniem rozpoczęcia świadczenia usług przez #GYM Lublin przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 4) Członek Klubu nie otrzymuje karty ani innego dokumentu umożliwiającego wejście do Klubu. Wstęp do Klubu umożliwia weryfikacja odcisku palca poprzez przyłożenie palca do czytnika w drzwiach wejściowych. System rozpoznaje zarejestrowane i opłacone członkostwo i umożliwia wstęp do Klubu, w ten sam sposób Członek Klubu opuszcza Klub. 5) Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z Klubu przypisanego do lokalizacji wybranej w systemie online przy zakupie Karnetu. Członek Klubu ma możliwości korzystania z Klubów przypisanych do innych lokalizacji tylko i wyłącznie w sytuacji zakupu Karnetu uprawniającego do korzystania z większej liczby Klubów. 6) W razie powstania zaległości z tytułu opłaty za członkostwo, #GYM Lublin może ograniczyć członkostwo poprzez zablokowanie dostępu do Klubu/Klubów przy czym Członek Klubu zostanie o tym fakcie powiadomiony za pośrednictwem jednego z następujących kanałów: telefonicznie, smsowo, mailowo, osobiście, pisemnie lub poprzez Strefę Klienta. Klient zostanie również poinformowany o istniejącej zaległości oraz możliwości uregulowania płatności. Po upływie 14 dni od wyznaczonego Dnia Płatności w przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony nastąpi utrata członkostwa, z zastrzeżeniem, iż przy braku ustanowienia formy płatności, w przypadku Umów wymienionych powyżej w niniejszym zdaniu, utrata członkostwa następuje po upływie 7 dni od wyznaczonego Dnia Płatności. Członek Klubu zostanie również powiadomiony o tym fakcie w sposób przewidziany powyżej. Mimo utraty członkostwa, o której mowa powyżej Członek Klubu jest zobowiązany do uregulowania wszelkich zaległych opłat. 7) Utrata członkostwa następuje: a) z upływem czasu na jaki została zawarta Umowa; b) w przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony z chwilą braku uiszczenia opłaty członkowskiej za kolejny okres, na zasadach opisanych w punkcie 6 powyżej. W przypadku utraty członkostwa w sposób przewidziany w literze b) Członek Klubu zapłaci #GYM Lublin kwotę w wysokości 60% sumy opłat należnych proporcjonalnie za okres od dnia rozwiązania Umowy do końca okresu na jaki Umowa została zawarta; c) w przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony w wyniku dobrowolnej rezygnacji Członka Klubu złożonej on-line w Strefie Klienta na stronie ​www.gymlublin.pl, ​ze skutkiem na koniec okresu, za który należna była opłata członkowska; d) w przypadku Umowy zawartej na czas określony w wyniku złożenia w formie pisemnej rezygnacji z zastrzeżeniem, iż wówczas Członek Klubu zapłaci #GYM Lublin kwotę w wysokości 60% sumy opłat, liczonych od ceny regularnej brutto karnetu, należnych proporcjonalnie za okres od dnia rozwiązania Umowy do końca okresu na jaki Umowa została zawarta. Powyższa opłata płatna jest w momencie złożenia rezygnacji, o której mowa w niniejszym punkcie d. Cennik ze stawkami regularnymi w poszczególnych klubach stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu e) w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie Status Członka Klubu można uzyskać ponownie po spełnieniu warunków określonych w punkcie 2. 8) #GYM Lublin zastrzega sobie prawo do pozbawienia Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji podania nieprawdziwych, niepoprawnych czy też wątpliwych danych personalnych oraz kontaktowych. W powyższej sytuacji osoba opisana powyżej jest zobowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości 100 (słownie: sto złotych) zł, która to zostanie potrącona z wierzytelnością o zwrot niewykorzystanych środków z opłaconego członkostwa. #GYM Lublin ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej powyżej kary. 9) #GYM Lublin oferuje swoim Członkom specjalne oferty cenowe zapewniając Gwarancję Stałej Ceny Umów zawartych na czas nieokreślony. ● przy zakupie karnetu #GYMMORNING cena karnetu na okres 30 dni wynosi 59 zł plus jednorazowa opłata członkowska 39 zł. Cena ta pozostaje stała na czas nieokreślony pod warunkiem zachowania ciągłości opłat za karnet. ● przy zakupie karnetu #OPEN cena karnetu na okres 30 dni wynosi 139 zł plus jednorazowa opłata członkowska 39 zł. Cena ta pozostaje stała na czas nieokreślony pod warunkiem zachowania ciągłości opłat za karnet. ● przy zakupie karnetu #JUNIOR cena karnetu na okres 30 dni wynosi 99 zł,plus jednorazowa opłata członkowska 39 zł.Cena ta pozostaje stała na czas nieokreślony pod warunkiem zachowania ciągłości opłat za karnet. 10) #GYM Lublin zapewnia swoim członkom tzw. Gwarancję Zwrotu Pieniędzy w przypadku, gdy Członek Klubu do godziny 24:00 w Dniu Otwarcia logując się do swojego konta w Strefie Klienta zrezygnuje z członkostwa, a następnie skontaktuje się z #GYM Lublin wysyłając maila na adres kontakt@gymlublin.pl. 11) Członek Klubu może w dowolnym czasie odmrozić swoje członkostwo logując się do Strefy Klienta. Odmrożenie skutkuje od dnia złożenia dyspozycji odmrożenia i dzień ten staje się nowym Dniem Płatności. Odmrożenie skutkuje wygenerowaniem pełnej raty za członkostwo, która zostanie pobrana przez system w Dniu Płatności lub kolejnym możliwym dniu realizacji płatności przez #GYM Lublin, a tym samym umożliwia natychmiastowy dostęp do Klubu/Klubów. Dla członków przystępujących do Klubu przed jego otwarciem członkostwo rozpoczyna się z dniem otwarcia Klubu. Nie ma możliwości przesunięcia startu członkostwa. Dla członków przystępujących do Klubu po jego otwarciu członkostwo rozpoczyna się w dniu wskazanym przez Członka Klubu przy czym maksymalny czas przesunięcia startu członkostwa w tym przypadku wynosi 3 miesiące. 12) Członkiem Klubu może zostać osoba nieposiadająca przeciwwskazań lekarskich: a) która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, b) małoletnia powyżej 16 roku życia, po dostarczeniu do Klubu podpisanego przez opiekunów prawnych oświadczenia wyrażającego zgodę na zakup członkostwa oraz korzystanie z usług oferowanych przez #GYM Lublin przez małoletniego. Jednocześnie opiekun prawny treścią wskazanego oświadczenia zostaje poinformowany, iż osoba małoletnia powyżej 16 roku życia wykonuje ćwiczenia samodzielnie, oraz że #GYM Lublin nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i zasad korzystania z Klubu. Wzór oświadczenia znajduje się do pobrania na stronie www.gymlublin.pl. 13) W przypadku wystąpienia przeciwwskazań lekarskich osoba może zostać Członkiem Klubu na własne ryzyko. 14) W ramach opłaty członkowskiej Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z zajęć fitness wskazanych w grafiku zajęć bez ograniczeń, z zastrzeżeniem: a) Na zajęcia fitness obowiązuje rezerwacja, której należy dokonywać poprzez Strefę Klienta. Zapisy na zajęcia uruchamiane są na 48 godzin przed godziną rozpoczęcia się zajęć, z zastrzeżeniem, iż można zapisać się tylko i wyłącznie na zajęcia, które przypadają w dacie kiedy Karnet jest ważny i opłacony. #GYM Lublin jest uprawnione do weryfikacji obecności przed rozpoczęciem każdorazowych zajęć poprzez wyczytanie imienia i nazwiska Członka Klubu, który dokonał rezerwacji w sposób opisany powyżej, w obecności innych osób. W przypadku braku wolnych miejsc Członkowie Klubu, którzy nie dokonali wcześniej rezerwacji nie będą mogli brać udziału w zajęciach fitness. 16) #GYM Lublin zastrzega sobie prawo weryfikowania obecności na zajęciach w okresie ostatnich 30 dni. W przypadku odnotowania dwóch nieobecności na zajęciach, wcześniej zarezerwowanych i nieodwołanych, #GYM Lublin ma prawo do blokady możliwości zapisów na zajęcia przez okres kolejnych 7 dni, następujących po zajęciach, na których została odnotowana druga nieobecność. 17) Zarówno zapisy na zajęcia jak i odwoływanie rezerwacji są obowiązkowe i odbywają się za pomocą Strefy Klienta. Dostęp do Strefy Klienta możliwy jest poprzez logowanie na stronie ​www.gymlublin.pl. ​Odwołanie zajęć możliwe jest najpóźniej na trzy godziny przed zaplanowanymi zajęciami. UMOWY 7 - MIESIĘCZNE 18) #GYM Lublin oferuje specjalne umowy na czas określony (umowy 7- miesięczne), za które pobierana jest regularna comiesięczna opłata. #GYM Lublin daje również możliwość jednorazowego opłacenia karnetu 7-miesięcznego z góry. 19) Karnet 7-miesięczny nie zamyka się po braku wpłaty. Wszystkie faktury generują się co miesiąc w dniu wymaganej należności z 14-dniowym terminem płatności. W przypadku braku płatności, dług się akumuluje, a następnie rozpoczyna się proces windykacji. 20) W sytuacji kiedy Klient nie opłaci karnetu w terminie 14 dni, kilkukrotnie zostanie wezwany do zapłaty przez Biuro Obsługi Klienta. W przeciwnym razie poddawany jest procesowi windykacji. Zaległa płatność jest możliwa do zrealizowania przez opcję aktywną w Strefie Klienta. 21) Jeśli wszystkie raty są opłacone, umowa 7- miesięczna zamyka się i automatycznie przechodzi na umowę na czas nieokreślony z góry określonym rabatem na wszystkie raty, bez konieczności uiszczania opłaty członkowskiej. . 22) W przypadku nieopłacenia pierwszej raty karnetu 7- miesięcznego, z datą startu karnetu system automatycznie rozwiązuje umowę. 23) Karnet 7-miesięczny ma możliwość nielimitowanego zamrożenia, z wyraźnym zastrzeżeniem, iż czas zamrożenia wydłuża czas trwania umowy. Zamrażać można jedynie karnet aktywny – opłacony. PŁATNOŚCI 24) W kwestii Płatności, obowiązują następujące zasady: a) #GYM Lublin stosuje wyłącznie system płatności bezgotówkowych; b) Pierwsza płatność może być dokonywana zarówno przy użyciu karty płatniczej (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) jak również korzystając z inne opcji w zależności od zdefiniowanej opcji płatności; c) Opłaty członkowskie za kolejne okresy wnoszone są za pomocą jednej metody płatności: i) użycie karty kredytowej/debetowej z funkcją płatności internetowych uprawniającego #GYMLublin do obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym pozostawania Członkiem Klubu, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu lub d) W przypadku niemożności pobrania środków z rachunku Członka Klubu, #GYM Lublin kilkukrotnie podejmie próbę obciążenia konta Członka Klubu. W przypadku bezskutecznych prób obciążenia #GYM Lublin ma prawo do czasowego zawieszenia możliwości korzystania z klubu lub całkowitego anulowania członkostwa zgodnie z punktem 6 niniejszego Regulaminu; e) Członek Klubu zobowiązany jest zapewnić środki na koncie bankowym, aby w terminie realizacji płatności na jego rachunku znajdowała się niezbędna kwota do opłacenia członkostwa; f) Opłata za zamrożenie członkostwa naliczana jest od następnej przypadającej płatności z uwzględnieniem poniższego: i) jeżeli Klient zamrozi członkostwo do godziny 23:59 ostatniego dnia jego obowiązywania opłata za zamrożenie członkostwa zostanie naliczona od kolejnego okresu rozliczeniowego, ii) zamrożenie członkostwa po godzinie 23:59 ostatniego dnia jego obowiązywania jest równoznaczne z rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego, za który będzie wymagana pełna opłata członkowska, a opłata za zamrożenie członkostwa zostanie naliczona dopiero od pierwszego dnia miesiąca następującego po nim. g) #GYM Lublin zastrzega sobie prawo udzielania klientom rabatów w stosunku do aktualnie obowiązujących: Opłaty Wpisowej lub Opłat Członkowskich; h) Rabat będzie udzielany w formie kodu rabatowego generowanego przez system komputerowy; i) Kod rabatowy, o którym mowa powyżej może być udzielany klientowi przez pracownika #GYM Lublin lub przez osobę współpracującą z #GYM Lublin na innej zasadzie, w tym m.in. przez trenerów personalnych nie będących pracownikami #GYM Lublin; j) Klient otrzymuje kod rabatowy od osoby, o której mowa powyżej w formie elektronicznej (np. e-mail) lub papierowej; k) Kod rabatowy udzielony klientowi nie podlega sprzedaży; l) #GYM Lublin zastrzega, iż decyzja o ustanowieniu rabatu oraz kryteria udzielenia rabatu zależą od uznania klubu PRAWO ODSTĄPIENIA 25) Zawarcie przez klienta Umowy za pośrednictwem sieci Internet (on-line) lub za pośrednictwem Kiosku jest traktowane jako zawarcie umowy na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827). 26) Klientowi, który zawarł Umowę w jeden ze sposobów, o których mowa w ust. 25 powyżej przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, które winien wykonać w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy. 27) Prawo odstąpienia od Umowy wykonywane jest poprzez złożenie przez Członka Klubu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie w formie pisemnej powinno zawierać co najmniej następujące elementy: a) oznaczenie #GYM Lublin; b) oznaczenie Członka Klubu; c) data; d) oświadczenie o odstąpieniu o treści: „Ja (imię i nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy na korzystanie z klubu fitness (nazwa, adres) zawartej dnia (data)” – lub równoważnej; 28) W przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy wskazanego w punkcie 27 powyżej, Członkowi Klubu przysługuje: a) jeżeli nie złożył oświadczenia, o którym mowa w punkcie 3b powyżej #GYMLublin w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, #GYMLublin dokona zwrotu opłaty uiszczonej przez klienta przy zawarciu Umowy na rachunek bankowy, z którego opłata została dokonana, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient przy dokonaniu płatności. b) jeżeli złożył oświadczenie, o którym mowa w punkcie 3b powyżej #GYMLublin, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania przez Spółkę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, #GYMLublin dokona zwrotu opłaty uiszczonej przez klienta w trakcie zawarcia Umowy na rachunek bankowy z którego opłata została dokonana, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient przy dokonaniu płatności po potrąceniu wynagrodzenia za możliwość korzystania z Klubu za okres od dnia nabycia członkostwa do dnia złożenia #GYMLublin oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wynagrodzenie należne #GYMLublin równe jest części wszystkich opłat zapłaconych przez Członka Klubu proporcjonalnej do ilości dni od dnia nabycia członkostwa do dnia otrzymania przez #GYMLublin oświadczenia o odstąpieniu, w stosunku do liczby 30. KORZYSTANIE Z KLUBU 29) Ustala się następujące Zasady korzystania z Klubu: a) Dla każdego Klubu ustanowiono indywidualny regulamin Klubu lub regulamin strefy funkcjonalnej, który zawiera w szczególności przepisy dotyczące odpowiedniego korzystania z Klubu, ze sprzętu znajdującego się w nim oraz poszanowania praw innych Członków Klubu. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania; b) Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu; c) Wstęp do Klubu oraz wyjście z Klubu dozwolone są jedynie przy użyciu portali wejściowych, po zeskanowaniu swojego odcisku palca. Członkowie klubu zobowiązani są do pojedynczego korzystania z portali, niedozwolone jest jednoczesne przebywanie w kabinie 2 lub więcej osób jak również umożliwienie wejścia i wyjścia z Klubu osobom trzecim poprzez otwarcie portali za pomocą swojego odcisku palca. Zachowanie sprzeczne z powyższym uznane będzie za naruszenie zasad obowiązujących w Klubie. #GYM Lublin ma prawo pozbawić Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym, w tej sytuacji Członek Klubu wskazany powyżej jest zobowiązany do zapłaty #GYM Lublin, w terminie 7 dni od dnia utraty członkostwa, kary umownej w wysokości 100 (słownie: sto złotych), która to zostanie potrącona z wierzytelnością o zwrot niewykorzystanych środków z opłaconego członkostwa. #GYM Lublin ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej powyżej kary. #GYM Lublin zastrzega sobie także prawo do nałożenia dożywotniego zakazu wstępu do swoich klubów; d) Członek Klubu zobowiązuje się do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów i pozostałej obsługi Klubu; e) Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu innym członkom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na ternie Klubu, pomimo uwag ze strony personelu Klubu, słów powszechnie przyjętych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych członków Klubu, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć; f) Spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenie tytoniu na terenie Klubu jest zabronione. Członkowie Klubu będący w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczani na teren Klubu. Członek Klubu wskazany powyżej jest zobowiązany do zapłaty #GYMLublin, w terminie 7 dni od dnia utraty członkostwa, kary umownej w wysokości 100 (słownie: sto złotych), która to zostanie potrącona z wierzytelnością o zwrot niewykorzystanych środków z opłaconego członkostwa. #GYM Lublin ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej powyżej kary; g) Filmowanie i fotografowanie w celach komercyjnych bez zgody #GYM Lublin na terenie Klubu jest zabronione. #GYM Lublin może uzależnić udzielenie zgody na filmowanie i fotografowanie od uiszczenia wynagrodzenia. Kontakt w sprawie udzielenia zgody: kontakt@gymlublin.pl h) Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu zamiennego, krytego obuwia sportowego, przy czym w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie; i) Członek Klubu, ze względów higienicznych zobowiązany jest do posiadania i używania osobistego ręcznika na terenie Klubu oraz powinien być zaopatrzony w kłódkę do szafki dla zapewnienia bezpieczeństwa pozostawionym w niej przez siebie rzeczom; j) Członek Klubu przed rozpoczęciem treningu zobowiązany jest do przygotowania miejsca do ćwiczeń tak aby ćwiczenia mogły odbywać się w sposób bezpieczny dla niego i otoczenia oraz sprawdzić czy nie ma innych przeszkód uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń. k) #GYMLublin umożliwia Członkom Klubu zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpiecznego użytkowania maszyn znajdujących się w Klubie poprzez prowadzenie nieodpłatnych zajęć wprowadzających; l) #GYMLublin oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe na ternie Klubu wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Członków Klubu; m) Członek Klubu jest zobowiązany do pozostawienia rzeczy w szafkach do tego przeznaczonych. Szafki należy zabezpieczyć kłódkę uniemożliwiającą jej otwarcie. #GYM Lublin nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu, w miejscach do tego nieprzeznaczonych; n) Szafki w Klubie są opróżniane i oczyszczane codziennie pomiędzy godziną 2:00-4:00 w czasie generalnego sprzątania szatni. Rzeczy pozostawione w szafkach będą deponowane na terenie Klubu i mogą zostać odebrane w Klubie w terminie 3 dni od dnia zdeponowania. Po upływie tego terminu uznaje się je za porzucone zgodnie z art. 180 kodeksu cywilnego i zostaną wyrzucone, zutylizowane bądź przekazane na cele charytatywne; o) Zabrania się pozostawiania rzeczy w szafkach na okres przekraczający czas jednostkowego treningu, w czasie którego szafki powinny być zamknięte. Klient po skończonym treningu opuszczając Klub jest zobowiązany do zabrania ze sobą rzeczy z szafek. p) W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem manager Klubu ma prawo do arbitrażowego podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania Klubu. q) Zabrania się prowadzenia na terenie Klubu bez zezwolenia #GYM Lublin jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym prowadzenia szkoleń, warsztatów, treningów. r) Do prowadzenia treningów personalnych w #GYM Lublin uprawnieni są tylko trenerzy, którzy wykupili wejście do Klubu przeznaczone dla osób prowadzących treningi personalne o nazwie Karnet Trenera. Przez pojęcie „Treningu Personalnego” rozumie się: • czynności fizyczne zmierzające do asysty w wykonywaniu ćwiczeń treningowych, • motywowanie klientów do ćwiczeń oraz nadzór i koordynacja nad wykonywanym przez nich treningiem, • dokładne instruowanie klientów w poszczególnych ćwiczeniach, • przygotowywanie dla klientów zestawu powtarzającego się układu ćwiczeń, • a także prowadzenie instruktażu ćwiczeń fizycznych dla jednej lub wielu osób (grup zorganizowanych). s) Zabroniona jest sprzedaż treningów oraz ich prowadzenie przez inne osoby. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu lub zachowania Członka Klubu sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, #GYM Lublin ma prawo pozbawić Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym. Członek Klubu wskazany powyżej jest zobowiązany do zapłaty #GYM Lublin, w terminie 7 dni od dnia utraty członkostwa, kary umownej w wysokości 100 (słownie: sto złotych), która to zostanie potrącona z wierzytelnością o zwrot niewykorzystanych środków z opłaconego członkostwa. #GYM Lublin ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej powyżej kary. t) Zabronione jest noszenie na terenie klubu odzieży z wyraźnym oznaczeniem nazw: „trener”, „trener personalny”, „trener akredytowany”, „instruktor”. Nazwy te są zastrzeżone wyłącznie dla trenerów współpracujących z #GYM Lublin, a nie - mających wykupione karnety trenerskie. Osoby, które nie dostosują się do niniejszego zapisu, mogą zostać wyproszone z klubu przez managera. W przypadkach nieprzestrzegania zakazu, #GYM Lublin ma prawo do odebrania statusu członkostwa klubu. u) Do prowadzenia innego rodzaju zajęć sportowych w #GYM Lublin, w tym zajęć z nauki pozowania scenicznego, uprawnione są wyłącznie osoby, które dokonały uprzednio rezerwacji sali, a następnie uiściły stosowną opłatę. Rezerwacji w sprawie wynajmu sali można dokonywać poprzez kontakt z: kontakt@gymlublin.pl v) Zajęcia zorganizowane i. Zajęcia zorganizowane są to wszystkie zajęcia prowadzone w grupach co najmniej 2 osobowych. ii. Zajęcia zorganizowane muszą być wcześniej uzgodnione z #GYM Lublin i odbywają się na zasadach określonych z przedstawicielem #GYM Lublin. Kontakt w celu ustalenia szczegółów k​ontakt@gymlublin.pl iii. Jedna osoba może prowadzić zajęcia z grupą maksimum 15 osobową. iv. Grupa zorganizowana przebywa w Klubie pod nadzorem osoby prowadzącej zajęcia zorganizowane. v. W przypadku wejścia uczestników na zajęcia zorganizowane wraz z opiekunem zobowiązany jest on do stałej obecności przy grupie. W sytuacji takiej do obowiązków opiekuna należy również: • zapoznanie uczestników zajęć zorganizowanych przed wejściem do Klubu z panującymi w nim regulaminami, • załatwienie w biurze managera wszelkich formalności związanych z wejściem i wyjściem uczestników na zajęcia zorganizowane, • kontrola zachowania uczestników zajęć zorganizowanych w czasie pobytu w Klubie, utrzymanie dyscypliny wśród uczestników oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń w Klubie. vi. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przez uczestników grupy obowiązujących regulaminów, a także za wszelkie szkody spowodowane przez uczestników zajęć zorganizowanych podczas jej przebywania na terenie Klubu #GYM Lublin. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI 44) Administratorem Danych Osobowych: a) Członków Klubu, którzy zawarli Umowę przed dniem 31.08.2018 godz.: 11:59 oraz osób zainteresowanych #GYMLublin jest również administratorem danych osób odwiedzających witrynę ​www.gymlublin.pl​ ​jest firma GYMManager www.gymmanager.pl 45) Organem nadzorczym właściwym w sprawach dotyczących danych osobowych jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Członek Klubu lub inna zainteresowana osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. • listownie na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-183 Warszawa • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt • poprzez e-mail:​Kancelaria@uodo.gov.pl • telefonicznie: (22) 531 03 00 47) Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: a) Świadczenia usług opisanych w Regulaminie. W zakresie wypełniania tego celu Administrator przetwarza choćby dane niezbędne do założenia profilu w Strefie Klienta, zarządzania płatnościami, do obsługi zapytań i reklamacji czy historii odwiedzin Klubu. Niepodanie danych uniemożliwi świadczenie przez Administratora usług​. b) W celu marketingowym, który obejmuje: i) przesyłanie newslettera,informacji o wydarzeniach, konkursach, promocjach, komunikatów marketingowych dotyczących usług i produktów, również na urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej przypisane do Członka Klubu, w tym za pomocą systemów przekazujących te informacje automatycznie, ii) przesyłanie za pomocą tradycyjnej poczty informacji handlowych, iii) geolokalizację urządzeń komunikacji elektronicznej, aby przesyłać informacje handlowe, iv) łączenie danych Członka Klubu z informacjami dotyczącymi jego cech, zachowań, lub preferencji, aby dopasować informacje handlowe do znanych lub przewidywanych potrzeb lub oczekiwań Członka Klubu (tzw. ​profilowanie​), v) utrzymywanie, wyświetlanie stron internetowych lub komunikowania się przez te strony. c) W celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, do których należą: i) zapewnienie bezpieczeństwa w Klubie (przede wszystkim Członkom Klubu ale także pracownikom) przy wykorzystaniu monitoringu, ii) rozwój i ulepszanie usług Administratora, iii) kontaktowanie się oraz interakcja z Członkiem Klubu lub osobą zainteresowaną (choćby telefonicznie, pocztą elektroniczną, listownie lub odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które zostały skierowane do Administratora), iv) zarządzanie promocjami i konkursami, w których Członek Klubu lub osoba zainteresowana bierze udział, v) dochodzenie lub obrona roszczeń lub praw Administratora lub podmiotu, który Administrator reprezentuje, vi) wypełnienie zobowiązań prawnych w tym wiążących Administratora nakazów władz i sądów. 48) Administrator nie podejmie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, które mu udostępniono. 49) Administrator w celach wskazanych powyżej przetwarza dane osobowe, które zostały mu przez Członka Klubu lub osobę zainteresowaną udostępnione lub które zebrał w trakcie interakcji z Członkiem Klubu lub osobą zainteresowaną. 50) Do danych takich należą: a) Dane podawane podczas tworzenia profilu w Strefie Klienta i w profilu tym dostępne: imię, nazwisko, adres, PESEL, numer paszportu w przypadku cudzoziemców, (opcjonalnie) dane firmy, numer telefonu kontaktowego, datę urodzenia, dane dotyczące karty kredytowej, b) Inne dane związane ze świadczeniem na rzecz Członka Klubu usług – np. wzór odcisku palca umożlwiający wejście do Klubu, dane dotyczące treningów, historii wizyt, dane dotyczące złożonych reklamacji, dane podawane w konkursach, wizerunek, c) Dane dotyczące korzystania ze strony www zapisane w tzw. plikach cookies, takie jak historia kliknięć, nawigacji czy przeglądania, d) Dane dotyczące preferencji lub zachowań – udostępniane przez Członka Klubu lub osobę zainteresowaną podczas przeglądania strony www, konkursów, akcji promocyjnych i wydarzeń organizowanych w Klubach, e) Dane audiowizualne - nagrania związane z zabezpieczeniem mienia lub majątku, nagrywanie rozmów dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych. 51) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowią: a) Zgoda osoby, której dane są przetwarzane. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. b) Uzasadniony interes Administratora. c) Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (świadczenia przez Administratora usług). 52) Dane osobowe Administrator może przekazywać do innych podmiotów, z którymi zawarł stosowne umowy. Są to następujące podmioty: a) Spółki z grupy kapitałowej Administratora. Pełnią one w imieniu Administratora określone funkcje, pomagając mu świadczyć usługi na rzecz Członków Klubu, organizować akcje promocyjne czy zarządzać systemami informatycznymi używanymi do obsługi klubów. Podmioty te przetwarzają tylko te dane, które są niezbędne do realizacji ich funkcji i zgodnie z zawartymi umowami. b) #GYMLublin W zakresie świadczenia usług treningu personalnego („Trening Personalny”). c) Zaufani Partnerzy. Są to podmioty, z którymi łączą Administratora umowy biznesowe i którzy świadczą na jego rzecz usługi, jak choćby dostawcy: i) Usług związanych z technologią (na przykład wsparcie stron www i innych systemów biznesowych, z których Administrator korzysta w celu dostarczania usług), ii) Usług związanych z przechowywaniem, łączeniem i analizowaniem danych, iii) Usług związanych z przetwarzanie płatności z kart kredytowych, iv) Usług kurierskich, v) Usług prawnych i innych wyspecjalizowanych usług, jak usługi z zakresu zapewnienia Członkom Klubu bezpieczeństwa. 53) Przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez prawo lub Administratora. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. 54) Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają je do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie. 55) Okres przetwarzania danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Administratora wewnętrznych regulacji, a także zgód i innych oświadczeń Członka Klubu lub osoby zainteresowanej. Zasadniczo dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań podjętych przez Członka Klubu lub osobę zainteresowaną ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do świadczenia usług– przez czas ich świadczenia, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. 56) Członek Klubu czy osoba zainteresowana mają prawo: a) Żądania od Administratora dostępu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, b) Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Administratora, c) Przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. 57) Członek Klubu lub osoba zainteresowana ma także prawo do cofnięcia udzielonych zgód lub upoważnień dotyczących przetwarzania danych osobowych. Uprawnienie to dotyczy także zgód na przetwarzanie przez Administratora danych w celu marketingowym lub upoważnień do przekazania danych innemu podmiotowi, których udzieliłeś Administratorowi w przeszłości. Wycofanie danej zgody, nie wpływa na prawo Administratora do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. 58) Z Administratorem skontaktować można się pod adresem: ​kontakt@gymlublin.pl INNE POSTANOWIENIA 59) #GYM Lublin ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu Klubu lub jego części, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych działań, które okażą się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Klubu i świadczenia usług na najwyższym poziomie. 60) #GYM Lublin ma prawo zmienić, usuwać treści i funkcje udostępnione na portalach w tym w Strefie Klienta i udostępniać nowe treści i funkcje lub całkowicie zamknąć portal w dowolnym momencie. #GYMLublin biorąc pod uwagę interesy Członków o każdej takiej poważniejszej zmianie, a zwłaszcza zamknięciu portalu na dłuższy okres, powiadomi Członków z wyprzedzeniem w odpowiedni sposób. W przypadku pytań bądź chęci dokonania w momencie zamknięcia portalu jakichkolwiek czynności prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod adresem kontakt@gymlublin.pl. 61) Przed przystąpieniem po raz pierwszy do korzystania z usług Klubu, klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu. 62) W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zachowania Członka Klubu sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, #GYM Lublin ma prawo pozbawić Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym Członek Klubu wskazany powyżej jest zobowiązany do zapłaty #GYM Lublin, w terminie 7 dni od dnia utraty członkostwa, kary umownej w wysokości 100 (słownie: sto złotych), która to zostanie potrącona z wierzytelnością o zwrot niewykorzystanych środków z opłaconego członkostwa. #GYM Lublin ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej powyżej kary. 63) W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących funkcjonowania Klubu, pytań, skarg i zażaleń, czy wniosków prosimy o kontakt pod adresem kontakt@gymlublin.pl. #GYM Lublin zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na wszelkie Państwa sugestie w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych. 64) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 65) Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Członek Klubu zostanie poinformowany przez umieszczenie przez #GYMLublin na stronie internetowej www.gymlublin.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na tej stronie, co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Członkowie Klubu zostaną dodatkowo powiadomieni przez #GYM Lublin poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Członkowi Klubu w terminie 7 dni od momentu publikacji przysługuje prawo rezygnacji z członkostwa. 66) Zmiany Regulaminu, wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie wymagają publikacji zmienionego regulaminu. Załącznik nr 3 – Indywidualny Regulamin Klubu 1. Na terenie Klubu #GYM Lublin mogą przebywać jedynie Członkowie Klubu, którzy opłacili członkostwo. 2. Przez drzwi portalowe może przechodzić jedna osoba naraz, autoryzując swoje wejście odciskiem palca. 3. Każdy Członek Klubu jest zobowiązany posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające na uprawianie ćwiczeń fizycznych. #GYM Lublin nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe na terenie Klubu wynikające ze złego stanu zdrowia. 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do regulaminów oraz zaleceń obsługi. 5. W Klubie ćwiczyć można wyłącznie w stroju i obuwiu sportowym. 6. Członkowie Klubu są zobowiązani do używania ręczników w trakcie korzystania z urządzeń oraz odkładania ciężarów na miejsce po zakończeniu ćwiczenia. 7. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania alkoholu i substancji nielegalnych oraz zakaz handlu i rozprowadzania powyższych środków. 8. Obowiązuje absolutny zakaz wprowadzania zwierząt na teren Klubu oraz przebywania na terenie Klubu w celu innym niż przeznaczenie Klubu. 9. Członkowie Klubu zobowiązani są do dbania o porządek, stan urządzeń oraz sprzęt sportowy będący na wyposażeniu Klubu. Wszelkie uszkodzenia powinny być zgłoszone obsłudze Klubu. 10. Zaleca się, aby członkowie Klubu stosowali się do instrukcji głosowych nadawanych przez głośniki Klubu. 11. Kradzieże oraz czyny wandalizmu zostaną zgłoszone niezwłocznie na policje. 12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni. Zalecamy zabezpieczenie szafek zamknięciem w postaci kłódki. 13. Pozostawianie w szafkach jakichkolwiek przedmiotów osobistych w czasie sprzątania nocnego jest surowo zabronione (szafki są opróżniane co noc przez zespół sprzątający). 14. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest zapoznać się z obowiązującym regulaminem. 15. Wszelkie uwagi dotyczące działalności proszę zgłaszać do Managera Klubu lub obsługi obecnej w obiekcie.